CZCZ

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020-2021:

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme uchazeče do 1. ročníku oborů vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů a 82-41-M/01 Užitá malba

PRVNÍ KOLO přijímacího řízení do oboru 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů a 82-41-M/01 Užitá malba  se bude konat ve dnech: 

1. termín: 7.1. 2020

2. termín: 8.1. 2020

náhradní termín: 23.1.2020

Přihlášky můžete posílat na adresu školy do 30.11.2019

 

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 následující jednotná kritéria pro přijímací řízení do oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, který nabízí následující ŠVP: Design světelných objektů, Malování skla, Broušení skla, Rytí skla a obru 82-41-M/01 Užitá malba

Konají se pouze talentové zkoušky + motivační pohovor!

Motivační pohovor nemá vliv na hodnocení talentové zkoušky.

Výsledky talentové zkoušky hodnotí pětičlenná komise (každý člen komise uděluje bodové hodnocení - viz níže)

 

Talentová zkouška se skládá ze 4 částí:

  1. Kresba tužkou - max. 15 bodů
  2. Barevná kompozice - max. 15 bodů
  3. Modelovaná plastická studie z hlíny - max. 15 bodů
  4. Hodnocení domácích prací (minimálně 10 kusů ) - max. 15 bodů

Celkem lze získat za talentovou zkoušku max. 300 bodů (maximálně 15 bodů za disciplínu od jednoho člena hodnotící komise)

U uchazečů cizinců bude prověřena úroveň znalosti českého jazyka pohovorem.

 

Žák úspěšně složí talentovou zkoušku, pokud získá v součtu za jednotlivé úkoly talentové zkoušky celkem minimálně 200 bodů.


Pořadí uchazečů se stanoví dle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů se bude posuzovat podle výsledků klasifikace na vysvědčení ze ZŠ. O přijetí rozhodne dle pořadí ředitel školy.

S domácími pracemi je uchazeč o studium povinen předložit jejich elektronickou podobu na nosiči CD, nebo DVD, který zůstane po zkoušce ve škole za účelem archivace. Výjimečně může uchazeč o studium předložit domácí práce bez elektronické archivace. 

Přihlášku podávejte na předepsaném tiskopisu SEVT 49 147 1 (vydá ZŠ) na adresu SUPŠ S Kamenický Šenov. Součástí přihlášky je klasifikace ze 7. a 8. třídy ZŠ (na přihlášce musí být razítko ZŠ) nebo originál vysvědčení (potom na přihlášce nemusí být razítko ZŠ, založí se ověřená kopie vysvědčení) a potvrzení o zdravotní způsobilosti (to potvrdí lékař na přihlášce).

Přihláška je ke stažení ZDE

Další pokyny k talentové zkoušce:

Ke zkouškám si přineste pracovní plášť, nebo zástěru a potřeby na kreslení, štětce, vodové a temperové barvy a eventuálně špachtle na modelování.

Upozorňujeme na možnost domluvit se na možnosti přípravy na talentové zkoušky. Naši odborní učitelé vám umožní vyzkoušet si talentové zkoušky nanečisto, případně pomohou doplnit vaše slabší dovednosti.

Termíny: bude upřesněno

Další kola budou vyhlášena na webu školy, pokud nebude naplněna kapacita 30 + 10 žáků.

STUDIUM CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Od školního roku 2011/2012 studují na naší škole v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu a Ruské federace. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat.


Preferujeme přijímání  studentů do zaměření, ve kterých jsou volná místa a to do prvního, výjimečně do druhého ročníku.


(pro informace e-mail: supss@supss-ks.cz, telefon: 0420 487 764 965, 739 633 703)

 


Postup přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:  

 

Podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek školy a vyplnit) na obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů nebo na obor 82-41-M/01 Užitá malba.

 

 

Zaslání portfolia prací uchazeče e-mailem; portfolio musí obsahovat:
- kresby (studie, např. přírodniny, zátiší, sádrové modely, architekturu, krajinu atd.) v technice tužka (případně rudka, uhel, perokresba aj.) v počtu minimálně 5 kusů;
- dekorativní návrhové práce (např. kompozice, abstrakce, návrhy ilustrací apod.) v různých technikách (např. tempera, kvaš, akvarel, olej, kombinované techniky apod.).
 

 

Posouzení prací uchazeče ředitelem školy a komisí, která hodnotí běžné talentové zkoušky. 

Vystavení potvrzení o přijetí ke studiu a potvrzení o ubytování na domově mládeže (obojí je nutné pro žádost o vízum).

 

Absolvování intenzívního jazykového kurzu na úrovni A2, jehož garantem je Czech Prestige - JŠ s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Po úspěšném absolvování talentových zkoušek se uchazeč stává žákem školy a nastoupí k řádnému dennímu studiu

 

Přihlašování se ke studiu

Přihlášku podávejte na předepsaném tiskopisu SEVT 49 147 1 (vydá ZŠ nebo KÚ LK) na adresu školy Žáci se ke studiu přihlašují vyplněním přihlášky (podepsané zákonným zástupcem) v písemné podobě a odesláním doporučeně poštou nebo doručením osobně v kanceláři školy. Ze zákona je požadováno lékařské potvrzení (dolní část přední strany přihlášky nebo samostatný papír od lékaře). Zadní stranu vyplní základní škola (jedná se o prospěch žáka v 7. a 8. ročníku ZŠ; tento údaj potvrdí ředitel školy nebo výchovný poradce podpisem a razítkem, nebo předloží originál vysvědčení (potom na přihlášce nemusí být razítko ZŠ, založí se ověřená kopie vysvědčení).

Přihláška ke stažení ZDE

Zápisový lístek

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Žákům základní školy ho vydává ředitel/ ka základní školy do 30. listopadu.
Ostatním uchazečům (např. těm, kteří se znovu hlásí do denní formy vzdělávání nebo cizincům) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/podle místa pobytu na území ČR uchazeče. Zápisový lístek neuplatňují uchazeči o nástavbové studium, zkrácené studium a uchazeči v jiné než denní formě vzdělávání.
Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu.
Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku se vydá "NÁHRADNÍ" zápisový lístek.
Formuláře zápisových lístků si základní školy musí objednat u SEVT, a.s.

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Libereckého kraje
Krajský úřad vydává zápisové lístky uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy.

Možnosti získání zápisového lístku:
1. Osobně
Zápisový lístek si uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může vyzvednout osobně kdykoliv v kontaktním centru, v přízemí budovy Krajského úřadu Libereckého kraje, vedle recepce. Krajský úřad zápisový lístek vydá uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě ověření jeho totožnosti.

2. Poštou
Zápisový lístek může být uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslán poštou do vlastních rukou. Uchazeč musí zaslat na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o vydání zápisového lístku (
formulář žádosti zde (*.rtf)) a na jejím základě mu bude zápisový lístek zaslán.
Žádost adresujte na:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Eva Kotková
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Možnost vydání "NÁHRADNÍHO" zápisového lístku:
V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, "NÁHRADNÍ" zápisový lístek.
Formulář žádosti pro uchazeče, kteří nejsou žáky základní školy, je k dispozici
zde (*.rtf). Součástí žádosti je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.