CZCZ

2. kolo přijímacího řízení

 Ve školním roce 2017/2018 přijímáme uchazeče do 1. ročníku oborů vzdělání 82-41-M/13Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (se státním občanstvím ČR i žáky cizince až do kapacity 25 žáků), 82-41-M/01 Užitá malba (se státním občanstvím ČR i žáky cizince až do kapacity 10 žáků) 


 

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 následující jednotná kritéria pro přijímací řízení do oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, který nabízí následující ŠVP: Design světelných objektů, Malování skla, Broušení skla, Rytí skla

Konají se pouze talentové zkoušky + motivační pohovor!

Motivační pohovor nemá vliv na hodnocení talentové zkoušky.

Výsledky talentové zkoušky hodnotí čtyřčlenná komise (každý člen komise uděluje bodové hodnocení - viz níže)

 

Talentová zkouška se skládá ze 4 částí:

  1. Kresba tužkou - max. 15 bodů 
  2. Barevná kompozice - max. 15 bodů
  3. Modelovaná plastická studie z hlíny - max. 15 bodů 
  4. Hodnocení domácích prací (minimálně 10 kusů ) - max. 15 bodů

Celkem za lze získat talentovou zkoušku max. 240 bodů.

U uchazečů cizinců bude prověřena uroveň znalosti českého jazyka pohovorem.

 

Žák úspěšně složí talentovou zkoušku, pokud získá v součtu za jednotlivé úkoly talentové zkoušky celkem minimálně 140 bodů.


Pořadí uchazečů se stanoví dle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů se bude posuzovat podle výsledků klasifikace na vysvědčení ze ZŠ. O přijetí rozhodne dle pořadí ředitel školy.

S domácími pracemi je uchazeč o studium povinen předložit jejich elektronickou podobu na nosiči CD, nebo DVD, který zůstane po zkoušce ve škole za účelem archivace. Výjimečně může uchazeč o studium předložit domácí práce bez elektronické archivace. 

Přihlášku podávejte na předepsaném tiskopisu SEVT 49 147 1 (vydá ZŠ) na adresu SUPŠ S Kamenický Šenov. Součástí přihlášky je klasifikace ze 7. a 8. třídy ZŠ (na přihlášce musí být razítko ZŠ) nebo originál vysvědčení (potom na přihlášce nemusí být razítko ZŠ, založí se ověřená kopie vysvědčení) a potvrzení o zdravotní způsobilosti (to potvrdí lékař na přihlášce).

Další pokyny k talentové zkoušce:

 

Ke zkouškám si přineste pracovní plášť, nebo zástěru a potřeby na kreslení, štětce, vodové a temperové barvy a eventuálně špachtle na modelování.

(pro informace e-mail: supss@supss-ks.cz, telefon: 739 633 703, 739 633 712)

 

-> Žádné fotografie v galerii.